ช่วยเหลือสังคม

25 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช) โดยมีวาระพิจารณาสำคัญคือการเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการ จาก 800 บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้อนุกรรมการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและวันนี้ทางอนุกรรมการได้นำข้อสรุปมาเสนอในที่ประชุมใหญ่ระดับชาติทั้งหมด 4 ทางเลือก ในที่สุดที่ประชุม กพช.โดยมีนายจุรินทร์เป็นประธานได้เคาะมติเห็นชอบปรับเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ...

นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัด​ #มินิคอนเสิร์ตการกุศล Breathe of​ Love ที่ร้าน​ Autobahn​ Cusine Studio​ และการจัด​ #งานวิ่งหาเพื่อนดาวน์ Run for friends 2019 ไปจัดซื้อสิ่งของจำเป็น​ เช่น​ แพมเพิร์ส​ กระดาษทิชชู​ เข้ามอบให้กับครอบครัว​ของน.ส.​ กรรณิการ์​ ดิษเทศ​ (แม่นุ้ย)​ ด.ญ.​ อัญชิษฐา (น้องจุ๊บแจง)​ เรียบร้อยแล้วที่บ้านตำบลท่าเสา​ อำเภอกระทุ่มแบน​ จังหวัดสมุทรสาคร แม่นุ้ยขอขอบคุณสมาคมฯ​ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน​ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของน้องจุ๊บแจงในครั้งนี้​ เพราะน้องยังคงต้องไปหาหมอติดตามอาการชัก​ และทำกายภาพอย่างต่อเนื่อง​ มีค่าใช้จ่ายสูงมาก​ และตอนนี้ยังคงขาดแคลนรถเข็นเฉพาะทางที่ต้องใช้ในการพาน้องไปโรงพยาบาล​ เนื่องจากรถเข็นดังกล่าวมีราคาสูงมาก​ เพราะต้องมีตัวช่วยรองรับต้นคอ​ ซึ่งน้องยังคอไม่แข็ง​ ไม่สามารถใช้รถเข็นแบบปกติได้​ ...

โดยมี สุชาติโอวาทวรรณสกุล นายกสมาคม นางนาตยาดีจอง เลขาธิการ พลทร ขุนสะอาด ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญานนทบุรีร่วมเป็นวิทยากร ...

ณ ห้องราชาบอลลูม ชั้น 11 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. โดยมีนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่รางวัลให้แก่คนพิการตัวอย่างกรุงเทพมหานครจากทั้ง 50 เขต เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนกลไกการพิทักษ์ และปกป้อง คุ้มครองคนพิการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี และยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการตัวอย่าง ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั่วไป ภายในงานจัดให้มีการแสดงความสามารถของคนพิการและจัดบูธแสดงสินค้าจากฝีมือคนพิการ และกรมการจัดหางาน ...

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓..๓๐ น.ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษอาคาร สพฐ. ๒ ขั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระเนียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานและหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ๑๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ๑๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒๒๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบรายงานผลการพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา๔.๑ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓๑) การพัฒนาโปรแกรมบ้านเป็นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลพิการซ้อนรุนแรงด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (มหาวิทยลัยเชียงใหม่)๒) โครงการพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น และหลักสูตรการสอนทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility : O&M)โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ)ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา๕.๑ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ๑) โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาในการปรับพฤติกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ ในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้กระบวนการโค้ชและพี่เลี้ยง (coching & mentoing) (สำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒) โครงการพัฒนาเครือข่ายครู พ่อแม่ และนักสหวิชาชีพ ด้วยการวิจัยแบบชุมชนมีส่วนร่วมผสานกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง และกระบวนการพัฒนแบบสหวิชาชีพ พื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มค็พิศษในสถาศึษา สังก้สำนักบริหรงานการศึกษาพิศษในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กไทยในยุคไทยแลนค์ ๔.๐ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ...

ที่ให้โอกาสในการแสดงความสามารถของคนพิการและยังให้พื้นที่ในการจำหน่ายสินค้างานถนนคนเดินต่างๆตามที่เขตแต่ละที่จัดรวมถึงการแสดงบนเวที และฝากประเด็นเรื่องฟุตบาทที่คนพิการสามารถเข้าถึงอำนวยความสะดวกให้เดินทางไปไหนมาไหนได้เหมือนบุคคลทั่วไปรวมถึงสวนสาธารณะที่สามารถทำให้คนพิการเข้าถึงได้ และเรื่องการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาให้โรงเรียนในสังกัดกทม.และมหาวิทยาลัยเอกชนช่วยรับตามสัดส่วนของนักเรียนเช่นมหาวิทยาลัยไหนมีนักเรียน 2000 คนน่าจะรับนักศึกษาพิการสัก 20 คนเพื่อให้เกิดการบังคับรับทุกมหาวิทยาลัย ขอบคุณมากที่วันนี้ให้กำลังใจกลุ่มคนพิการทำให้มีพลังต่อสู้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ ...

สำหรับ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพ คนพิการ” โดย สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานนี้ จะช่วยผลักดันสินค้างานฝีมือของคนพิการไทย ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น อีกทั้งยังต่อยอดให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าอีกด้วย ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจนี้ แล้วเจอกันใหม่ ปีหน้า ...

โดยสมาคมฯได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล Disability Charity Mini Concert "ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ทุกวัน" Miracles Happen Everyday ณ Happy Birth Day Music Town ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว โดยรายได้ทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนพิการทางสติปัญญาบกพร่องรุนแรงติดเตียงทั่วประเทศ ร่วมด้วยศิลปินนักร้องและดารารับเชิญทีมี่ชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น ศิลปินคนสำคัญ คือ ดร. จุ๋ม นรีกระจ่าง คันธมาส ให้เกียรติเป็นพิธีกรและร้องเพลง คุณบิลลี่ โอแกน) ,คุณปราบปฎลต์ สุวรรณบาง ,คุณเจมส์ วงวีนัส ,คุณตู่ และคุณเอ The Voice, คุณเนิส-ดุสิตา ทิพโกมุท รองมิสไทยแลนด์เวิล์ดอันดับ 2 ,คุณจีโน่ ศิลปินรับเชิญ (คุณพ่อน้องคริส CP คนเก่ง) และพบกับการแสดงศักยภาพด้านดนตรีและการแสดงจากน้องๆคนพิเศษ อาทิ🌟มายากลเปลี่ยนหน้ากากโดยพี่น้ำหวานและพี่นายน์🌟เดี่ยวแซกโซโฟนโดยน้องแฮมมี่พร้อมร่วมร้องเพลงโดยน้องช่อแก้ว🌟รัวกลองชุดโดยพี่วุฒิ (ขวัญใจนุชของพี่เป๊ก ผลิตโชค)🌟บรรเลงเมดเลย์ขิมเดี่ยวโดยน้องช่อแก้ว (สาวน้อยมหัศจรรย์ดนตรีไทย)🌟ศิลปินคนพิเศษ MoM & Son พี่ธิษณ์ ออติสติกและคุณแม่🌟The Wonders พี่วุฒิ , พี่อิก , พี่ธิษ (วงดนตรีสำคัญรวมคนพิเศษเป็นวงแบลคอัพ)🌟ทีมเต้นดาวน์ซินโดรม ทีม DBK-T21 นำทีมโดย พี่เสือ น้องพราว ออย พีพี มะเฟือง บัวบุญ ไมอามี่โชว์เต้น Cover🌟ทีมเต้นจากนักเรียนของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ทั้งศิลปินผู้มีจิตอาสาฯและศิลปินกลุ่มบุคคลพิเศษได้สร้างความสุข สนุกสนานกันอย่างมากมาย ทำให้เห็นศักยภาพอันเต็มเปี่ยมในตัวตนของพวกเขาที่ต่างต้องยกนิ้วให้และเป็นที่ยอมรับอย่างมากในแวดวงสังคมและหน่วยงานเอกชนและราชการเนื่องจากได้รับเชิญไปร่วมแสดงงานในกิจกรรมงานต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองในกลุ่มที่มีบุตรมีพัฒนาการล่าช้าได้เป็นอย่างมาก สถาบันราชานุกูลขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านค่ะ ...

วันที่ 10 ธ.ค. 2562ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครสวรรค์(สี่แคว) ได้นำสิ่งของอุปโภคและบริโภคมอบให้กับผู้พิการจำนวน 3 ราย เป็นที่เรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคจากงานมินิคอนเสิร์ทร้านป้อมออโต้บาห์น แอนด์ คุยซีนส์ และงานวิ่งหาเพื่อนดาว 2562 (Run for Friends 2019) ...

วันที่ 5 ธันวาคม 2562คณะกรรมการชมรม ผู้ปกครองคนพิการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกมอบผ้าอ้อมอนามัยให้ปู้ป่วยติดเตียงกับครอบครัวสมาชิกน้องอาร์มมี่ บ้านตูม ต.เหล่ากลาง และน้องเอ้ บ้านโคกประสิทธิ์ ต.โคกสะอาด ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงาน มินิคอนเสิร์ทที่ร้านป้อม Autobahn & Cuisine และงานวิ่งหาเพื่อนดาวน์ 2562 เป็นที่เรียบร้อย ...