ข่าวผู้บริหาร

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการให้บริการคนพิการของสายการบิน โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันพุธที่ 15 มกราคม 2563เวลา 14.00 น. ห้องประชุม 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ ...

ในการปรับเบี้ยคนพิการ ให้ได้ 1000 บาท และปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพิ่มเป็น 30,000 และถ้ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ถึง 50,000 บาท โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์เป็นประธาน สรุปผลการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิารเรื่องอัตราวงเงินและรายการ คำใช้จ่ายในการปรับสภาพแวตล้อม ดังนี้ 1 กรณีช่อมแซมบ้านโตยไม่จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างรวมทั้งคำแรง อัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 30,000 บาท ตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี้ ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ เช่น ติตตั้งราวจับอุปกรณ์พยุงตัว วัสดุปูพื้น และปรับระดับพื้น ปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ที่ถูกสุขอนามัย ปรับแสงสว่าง และการระบายอากาศระบายน้ำ -บันได ติตตั้งราวจับพยุงตัว ราวกันตก จมูกกันลื่น ขยายชั้นห้องนอน เตียงนอน พื้นที่พักผ่อน ห้องครัว ห้องอาหาร ทางเดินภายในบนโตยติตราวจับ อุปกรณ์พยุงตัว วัสตุปูพื้นและปรับระดับพื้นเรียบ แสงสว่างและการระบายอากาศ และการเดินสายไฟไหม่หลังคา ชานบ้าน สวน ทางเดินรอบบ้าน ภายนอกบ้าน เช่น ปรับปรุงทางเดิน 2 กรณีปรับสภาพโตยจำเป็นต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การย้ายห้องน้ำหรือท้องนอนไหม่ ทำหลังคาใหม่ หรือการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ของคนพิการ ในอัตราเหมาจ่าย หลังละไม่เกิน 50,000 บาท(รวมค่าแรงทั้งหมดแล้ว ) ...